Page  1   2  3  4  5 (Download photos for enlarged view)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vishwastha Mandal 2018

Ashram Denagidar

 

Shambhavi Chakra inaugurated by Shri. BabaMaharaj Satarkar on 24.09.2017

 

 

Sadguru Parampara 24.05.2015

Marulsiddhanchi Math Parampara 24.05.2015

 

Shri. Niranjan Maharaj Aarati

Shri. Vinayanand Maharajkrut Aarati

 

Saint Dnyaneshwara

Saint Tukaram

 

Aarati of Saint Dnyaneshwar Maharaj

 

Aarati of Saint Tukaram Maharaj

Devi Shambhavi

 

Ways to attain Moksha

|| Niranjan Paduka ||

|| Panchmukhi Shiv ||

(In every atom of this universe that eternal energy is present, which moves the electrons around the nucleus)

 

Marulacharya


Stick Presented to Shree Niranjan Maharaj by Siddhprabhu Swamiji, Chinchani Math

 
OM NAMO SHIVA                                         OM NAMO SHIVA